Ogólne warunki wynajmu

Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu oznaczają:
  1. „k.c.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze );
  2. „Najemca” – osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy minimum 24 miesiące, biorąca Pojazd do używania w imieniu własnym, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Pojazd do używania bierze upoważniona przez nią osoba,
  3. „OWNP” – niniejsze Ogólne Warunki Najmu Pojazdu;
  4. „Pojazd” – samochód stanowiący przedmiot najmu, wskazany w Zamówieniu/Zleceniu lub w Umowie;
  5. „Protokół” – protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan Pojazdu, w tym stan techniczny w chwili odbioru Pojazdu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Pojazdu Wynajmującemu.
  6. „Strona”/„Strony” – Najemca lub Wynajmujący;
  7. „Umowa” – umowa najmu Pojazdu, zawarta przez
  8. „Wynajmujący” – Chill Emotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca Stroną Umowy, w imieniu własnym oddająca Pojazd do używania;
  9. „Zamówienie/Zlecenie” –   złożone   w   sposób   określony  w umowie ramowej i potwierdzone przez Wynajmującego zamówienie Pojazdu albo złożona przez podmiot trzeci dyspozycja najmu na rzecz

 

Zakres OWNP

 1. Niniejsze OWNP określają zasady używania Pojazdu oraz prawa    i obowiązki Stron w ramach zawartej

 

Odbiór i zwrot Pojazdu

 1. Odbiór i zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron. Z chwilą wydania Pojazdu, na Najemcę przechodzi ryzyko niezawinionego przez Wynajmującego ubytku, utraty lub uszkodzenia
 2. Wynajmujący udostępnia  Najemcy  Pojazd  sprawny  technicznie i użytkowo, posiadający kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy lub kartę, posiadający stosowne homologacje i aktualne badanie techniczne, a także ubezpieczony w zakresie OC, AC i
 3. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w chwili jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu Pojazdu przy jego odbiorze powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad
 4. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Pojazdu zatankowanego paliwem do poziomu z protokołu z dnia wydania Najemcy oraz w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania Pojazdu.
 1. W przypadku zwrotu Pojazdu niedotankowanego paliwem do poziomu z protokołu z dnia wydania Najemcy, Najemca zobowiązuje się ponieść koszty usługi uzupełnienia paliwa w wysokości 100 złotych brutto) oraz rzeczywisty koszt paliwa w ramach uzupełnienia.
 2. W momencie zwrotu Pojazdu, upoważniony przedstawiciel Wynajmującego dokona oceny stanu Pojazdu. Uwagi wpisane zostaną do Protokołu.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy za przedmioty  przewożone,  zagubione,  czy  też  pozostawione  w Pojeździe. Wynajmujący nie ponosi też odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem, jak też za brak możliwości używania Pojazdu w związku z koniecznością wymiany czasowego dowodu rejestracyjnego.

 

Okres najmu

 1. Okres najmu każdorazowo określa
 2. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać Pojazd na koszt Najemcy, gdy Najemca nie wykona należycie lub terminowo jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z OWNP. Dotyczy to w szczególności przypadku korzystania przez Najemcę z Pojazdu w sposób sprzeczny z OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu oraz braku należytej dbałości o Pojazd, co grozi utratą Pojazdu, uszkodzeniem lub zmniejszeniem jego wartości. Najemca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Pojazd w chwili wydania miał wady, które uniemożliwiają używanie Pojazdu, a Wynajmujący mimo otrzymanego od Najemcy zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim lub nie udostępnił innego

 

Obowiązki Najemcy

 1. Najemca nie może - bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie - oddać Pojazdu osobie trzeciej do używania, w szczególności w podnajem, dzierżawę, czy użyczenie.
 2. Najemca zobowiązuje się do:
  1. z zastrzeżeniem pkt 12, udostępniania Pojazdu do używania w imieniu Najemcy tylko i wyłącznie osobom, które posiadają stosowne uprawnienia, na odpowiedzialność Najemcy;
  2. z zastrzeżeniem pkt 12 zapewnienia posiadania przez osobę upoważnioną do używania Pojazdu w imieniu Najemcy – podczas używania Pojazdu - dokumentów Pojazdu, dowodu tożsamości i prawa jazdy;
  3. stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika;
  4. zapoznania się z dokumentacją Pojazdu i używania Pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
  5. niezwłocznego (lecz  nie  później   niż  w  terminie  24  godzin   od zaistnienia) zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także do zawiadomienia Wynajmującego lub przedstawiciela Assistance zgodnie z marką używanego Pojazdu o uszkodzeniu, unieruchomieniu  lub zniszczeniu  Pojazdu  (drogą mailową na adres biuro@chillemotions.pl);
  6. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym zgodnie z OWNP Pojazd jest używany, zwłaszcza przepisów prawa ruchu drogowego;
  7. zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczeniu;
  8. zabezpieczenia kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu z należytą starannością poza Pojazdem;
  9. wykonania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. zwłaszcza jego utrzymania w czystości, sprawdzania i uzupełniania poziomu płynu hamulcowego, oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, innych płynów eksploatacyjnych, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek ;
  10. dostarczenia kompletu dokumentów Pojazdu i kluczyków lub karty w momencie zwrotu Pojazdu;
  11. zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność;
  12. zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz.
 3. Zakazane jest:
  1. palenie tytoniu w Pojeździe;
  2. używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
  3. dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian;
  4. dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt 13 lit. i) powyżej;
  5. przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu;
  6. używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach;
  7. używanie Pojazdu do nauki jazdy;
  8. przewożenie w Pojeździe zwierząt;
  9. oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;
  10. usuwanie z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego;
  11. używanie Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;
  12. przewożenie Pojazdem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie Pojazdu;
  13. prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających     lub     substancji     psychotropowych, a Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji
 4. W przypadku naruszenia postanowień pkt 13 i 14 powyżej, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kosztów i wydatków poniesionych lub koniecznych do poniesienia przez Wynajmującego w celu przywrócenia Pojazdu do stanu poprzedniego.
 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków najmu przez osoby, którym powierzył Pojazd.

 

Uszkodzenia i kradzież Pojazdu

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz wezwania
 2. Poinformowanie wynajmującego  o  uszkodzeniu,   zniszczeniu  lub mailowo (na adres: biuro@chillemotions.pl).
 3. Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu – w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu następujących dokumentów:
  1. druku zgłoszenia szkody znajdującego się w Pojeździe;
  2. kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;
  3. kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;
  4. dokumentów Pojazdu;
  5. kluczyków;
  6. oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone.
 4. Najemca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności wynikających ze szkód powstałych w Pojeździe, w tym w jego elementach zewnętrznych i elementach wyposażenia wnętrza, spowodowanych przez Najemcę lub osobę, której powierzył Pojazd do używania.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 20 powyżej, Najemca jest zobowiązany:
  1. do pokrycia  kosztów  naprawy  Pojazdu   w  pełnej  wysokości,   w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania;
  2. w sytuacji, gdy wartość naprawy Pojazdu będzie przewyższać kwotę przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania – do pokrycia różnicy między tymi
 6. Koszt naprawy Pojazdu, o której mowa w pkt 21 powyżej, będzie ustalony każdorazowo w oparciu o kosztorys sporządzony przez autoryzowany warsztat samochodowy wskazany przez Wynajmującego.
 7. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego, zgodnie z wyceną ASO wskazanego przez Wynajmującego, za:
  1. zgubienie kluczyka;
  2. uszkodzenie elementów wnętrza Pojazdu;
  3. uszkodzenie felgi, kołpaka lub opony;
  4. zatankowanie niewłaściwego
 8. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia Pojazdu, w zakresie w jakim szkoda nie została naprawiona w drodze wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w szczególności do zapłaty wartości rynkowej Pojazdu, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez autoryzowanego dealera wskazanego przez Wynajmującego.
 9. Niezwłocznie po zwrocie Pojazdu lub po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami:
  1. usunięcia szkód wynikłych z niewłaściwej eksploatacji Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, nie objętych ryzykami w ramach polisy ubezpieczeniowej (np. drobne uszkodzenia karoserii);
  2. utraty wartości rynkowej Pojazdu na skutek jego uszkodzenia w razie, gdy przyczyna uszkodzenia była zawiniona przez Najemcę lub osobę prowadzącą
 10. Niezależnie od kosztów wskazanych w pkt 23 – 25 powyżej, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia kwot, w tym opłat administracyjnych wskazanych w OWNP za określone w nich zdarzenia.

 

Awaria

 1. Z zastrzeżeniem pkt 28poniżej, w przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 4 godzin roboczych (tj. czas pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  liczony  od momentu poinformowania Wynajmującego o niemożności korzystania Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd (pojazd zastępczy) lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w
 2. Klasa pojazdu zastępczego, o którym mowa w pkt 27 powyżej, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej, po wcześniejszym
 3. Pojazd zastępczy,  o  ile  Strony  nie  uzgodnią  inaczej,  staje   się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie  postanowią  o  warunkach  kontynuowania  Umowy  z użyciem pojazdu zastępczego jako docelowego (przedmiotu najmu).
 1. Najemcy nie przysługuje pojazd zastępczy w przypadku:
  1. szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;
  2. utraty dokumentów Pojazdu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn leżących po stronie Najemcy;
  3. unieruchomienia Pojazdu poza granicami

 

Serwis, przeglądy, naprawy

 1. Najemca ma obowiązek zgłoszenia Wynajmującemu konieczności wykonania przeglądu.
 2. Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego, celem dokonania przeglądu okresowego przy wskazaniu licznika kilometrów i /lub daty określonej w Protokole stanowiącego dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta Pojazdu lub informacji wyświetlonych w komputerze pokładowym samochodu
 3. W razie podstawienia Pojazdu do przeglądu, o którym mowa w pkt 32 powyżej, przy wskazaniu licznika kilometrów wskazującego przekroczenie limitu określonego w Protokole lub braku podstawienia Pojazdu do przeglądu, co jest podstawą utraty gwarancji producenta Pojazdu, Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 3000 zł chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.

 

Czynsz najmu, płatności

 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu według stawki określonej w Umowie
 2. Czynsz najmu zawiera ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW.
 3. Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu, w szczególności koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów itp. obciążają Najemcę.
 4. Czynsz najmu płatny jest z góry przed odbiorem Pojazdu przez Najemcę.
 5. Płatność czynszu najmu może być dokonana: gotówką, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą płatniczą lub kredytową.
 6. Na żądanie Najemcy zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu, Wynajmujący wystawi fakturę VAT, pod warunkiem zwrotu paragonu fiskalnego. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego
 7. Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą Pojazdu oraz opłaty za usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z
 8. Na żądanie Wynajmującego, przy podpisaniu Umowy Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję, stanowiącą zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu przewidzianych w Umowie oraz OWNP należności Wynajmującego (np. w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem Pojazdu, nieterminowym zwrotem Pojazdu, niewłaściwym używaniem pojazdu).
 9. Kaucja może zostać wpłacona gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, a także preautoryzacji karty kredytowej, blokady limitu kredytowego
 10. Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) w przypadku braku stwierdzenia - podczas zwrotu Pojazdu - podstaw do jej zatrzymania w całości lub w części zgodnie z pkt 42 powyżej, przy czym zwrot kaucji następuje w takiej samej formie, w jakiej została zapłacona przez Najemcę (tj. gotówką, przelewem na rachunek bankowy lub poprzez zwolnienie blokady limitu kredytowego na karcie kredytowej). Kaucja wpłacona gotówką podlega zwrotowi w dniu zwrotu Pojazdu, polecenie przelewu zwrotnego wpłaconej   kaucji   na   rachunek   bankowy   nastąpi w terminie 3 dni od dnia zwrotu Pojazdu, zaś zwolnienie blokady limitu kredytowego na karcie kredytowej nastąpi zgodnie z procedurami
 11. Zwrot kaucji  nie  oznacza  zrzeczenia  się  przez  Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
 12. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego do daty zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw, a Wynajmujący w terminie 3 dni od tej daty zwróci Najemcy pozostałą część kaucji, jeżeli wartość naprawy lub  napraw była niższa od wysokości

 

Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP

 1. Poruszanie się pojazdem poza granicami Unii Europejskiej jest zakazane za wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz wykupieniu dodatkowego
 2. Poruszanie się poza granicami Unii Europejskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanym z używaniem Pojazdu poza granicami Unii
 3. W przypadku wyjazdu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  opłaty administracyjnej w wysokości potrójnej stawki czynszu brutto za każdą dobę pozostawania Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej.

 

 

Opłaty dodatkowe

 

 1. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat :
  1. Kradzież Pojazdu lub szkoda całkowita 5000 zł;
  2. Uszkodzenie Pojazdu (każdorazowa szkoda AC) = wysokość kaucji lub jeśli koszt naprawy jest niższy niż wysokość kaucji to opłata = rzeczywisty koszt naprawy
  3. Niewykonanie w terminie przeglądu okresowego 3000 zł;
  4. Nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe 2000zł;
  5. Brak dokumentów lub tablicy rejestracyjnej Pojazdu 500zł;
  6. Zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) 250zł;
  7. Zwrot nieumytego Pojazdu 100 zł.
 2. Zapłata opłat dodatkowych przewidzianych w pkt 51 powyżej, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w k.c.

 

Procedura reklamacyjna

 

 1. Reklamacje związane z niespełnieniem warunków Umowy przez Wynajmującego oraz związane ze stwierdzeniem wad przedmiotu najmu, powinny być złożone pisemnie na adres wskazany w Regulaminie lub w formie poczty elektronicznej na adres biuro@chillemotions.pl
 2. Składając reklamację najemca powinien podać następujące dane:
  1. Imię oraz nazwisko
  2. wskazanie numeru rezerwacji lub numeru samochodu, którego dotyczy reklamacja
  3. Krótki opis zgłaszanej reklamacji
  4. Wskazanie formy zadośćuczynienia (np. obniżenie kosztów najmu)
  5. Wskazanie danych kontaktowych, na które może być złożona odpowiedź na reklamację
 3. Wynajmujący rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przez rozpatrzenie reklamacji, rozumie się odpowiedź na zgłoszenie otrzymane przez Najemcę przed upływem terminu 14 dni. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni automatycznie uznaje reklamację jako uznaną.
 4. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się z propozycją Wynajmującego załatwienia reklamacji, Najemca może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego lub może zwrócić się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań należy ochrona konsumentów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Umowy Najmu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
 3. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 4. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP oraz warunkami ubezpieczenia Pojazdu i zrozumiał ich treść oraz że:
  1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
  4. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym

 

 

Nasza flota:

Menu