Polityka prywatności

I. Zawartość Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Chill Emotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697616, REGON: 368442804, NIP: 5272822486, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000 zł (dalej zwaną Chill Emotions Sp. z o.o.) danych osobowych i informacji o Klientach Chill Emotions Sp. z o.o. w tym funkcjonowanie plików Cookies wykorzystywanych przez stronę www.chillemotions.pl

 

 

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Użytkowników strony jest Chill Emotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697616, REGON: 368442804, NIP: 5272822486, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000 zł
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
  1. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Chill Emotions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;
  2. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@chillemotions.pl
  3. telefonicznie pod numerem: (+48) 888 666 001;

 

 

III. Definicje

 1. Administrator lub Administrator danych osobowych – oznacza Chill Emotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697616, REGON: 368442804, NIP: 5272822486, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta lub Użytkownika.
 2. Klient – oznacza osobę, która:
  1. zarezerwowała samochód w Chill Emotions Sp. z o.o.,
  2. zawarła z Chill Emotions Sp. z o.o. umowę najmu samochodu,
  3. jest użytkownikiem samochodu (kierującym samochodem, odbierającym lub zwracającym samochód),
  4. której dane zostały zebrane przez Chill Emotions Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.chillemotions.pl lub innych kanałów komunikacji bądź w oparciu o inną aktywność tej osoby,
  5. której dane zostały pozyskane przez Chill Emotions Sp. z o.o. w inny sposób zgodny z obowiązującym prawem.
  6. Cookies – oznacza niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika lub Klienta, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne) i umożliwiają m. in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Użytkownika lub Klienta, a także służą Chill Emotions Sp. z o.o. do celów gromadzenia danych statystycznych.
  7. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.chillemotions.pl
  8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie (np. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne), za pośrednictwem, którego Klient lub Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  9. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).

 

 

IV. Przetwarzane dane osobowe i informacje o Klientach Chill Emotions Sp. z o.o. oraz podstawa prawna ich przetwarzania

 1. Chill Emotions Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
  1. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail przesłane za pomocą formularza kontaktowego lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Chill Emotions Sp. z o.o. - będą przetwarzane na podstawie konieczności podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO) w celu przedstawienia oferty, a podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przedstawienia oferty przez Chill Emotions Sp. z o.o., dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, maksymalnie 6 miesięcy, lub do momentu cofnięcia zgody przez Klienta,
  2. imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, seria i numer dowodu osobistego albo numer paszportu, numer prawa jazdy, nazwa firmy, numer NIP, adres działalności - będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy najmu oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi dostępu do systemu rezerwacji online oraz świadczenia usług najmu pojazdów, w tym zawarcia i realizacji umowy najmu pojazdu, a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Chill Emotions Sp. z o.o., dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków Chill Emotions Sp. z o.o. wynikających z umów zawartych z Klientem, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
  3. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, historia wizyt na stronie www.chillemotions.pl - będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celach marketingowych polegających na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Klienta reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Chill Emotions Sp. z o.o. oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy lub promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy najmu z Chill Emotions Sp. z o.o., a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia przez Klienta udzielonej zgody,
  4. imię i nazwisko, numer PESEL Klienta, a w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nazwa firmy, numer NIP – będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Klienta za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S. A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy najmu z Chill Emotions Sp. z o.o. , a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia przez Klienta udzielonej zgody,
  5. imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer rachunku bankowego, a w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nazwa firmy, numer NIP, numer rachunku bankowego – będą przetwarzane przez Chill Emotions Sp. z o.o., w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu pojazdu, w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń lub ich wcześniejszego zaspokojenia,
  6. dane geolokalizacyjne dotyczące lokalizacji pojazdów wynajmowanych przez Klientów w celu zabezpieczenia mienia powierzonego przez Chill Emotions Sp. z o.o., w szczególności w celu lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Klienta – w tym weryfikacji przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium państw wskazanych w umowie i regulaminie – (w szczególności dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu, trasa przejazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 36 miesięcy od zwrotu przez Klienta wynajętego pojazdu, a podanie tych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy przez Klienta oraz obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
 2. Chill Emotions Sp. z o.o. nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

 

V. Odbiorcy danych

 1. Administrator ujawnia dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, tj. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych, doradczych oraz rachunkowo-księgowych.
 2. Administrator może udostępnić dane Klientów również ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczącym na rzecz Chill Emotions Sp. z o.o. usługi Assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.

 

 

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.;
  6. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzani, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane w pkt II dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 

listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

 

VIII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 1. Chill Emotions Sp. z o.o. analizuje aktywność w Internecie na bazie profilowania, w tym z wykorzystaniem plików Cookies w celu tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do preferencji Klienta. Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Klienta na bazie historii korzystania z usług Chill Emotions Sp. z o.o. i zachowań na stronie internetowej www.chillemotions.pl
 2. Za pomocą technologii plików Cookies stosowanych na stronach internetowych Chill Emotions Sp. z o.o. możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Klientów - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają stronę internetową, dzięki czemu Chill Emotions Sp. z o.o. może zaprezentować Klientowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla Klienta oferty.

 

IX. Pliki Cookies

 1. Strona internetowa www.chillemotions.pl lub niektóre z jej elementów nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies (tzw. ciasteczkach).
 2. Pliki Cookies to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona lub na innym urządzeniu mobilnym – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis www.chillemotions.pl), które umożliwiają m. in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji odwiedzającego Serwis, a także służą Chill Emotions Sp. z o.o. do celów gromadzenia danych statystycznych. Pliki Cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane w witrynie nie są szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta odwiedzający serwis www.chillemotions.pl, z tych też względów Chill Emotions Sp. z o.o. rekomenduje niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu wypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W celu dokonania zmiany w zakresie korzystania z plików Cookies konieczna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przeglądarki, której to zmiany Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie. Sposób zmiany korzystania z plików Cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki, a szczegółowe informacje o sposobie usunięcia plików Cookies powinny się znajdować w odpowiedniej zakładce wykorzystywanej przez Klienta lub Użytkownika przeglądarki internetowej (np. „Pomoc”).
 4. Chill Emotions Sp. z o.o. informuje, że ograniczenie stosowania lub całkowite wyłącznie plików Cookies może mieć negatywny wpływ na obsługę strony internetowej, w tym możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności.
 5. W ramach strony internetowej Chill Emotions Sp. z o.o. stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki Cookies „sesyjne” (plikami tymczasowe) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika lub Klienta. „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika lub Klienta. Mechanizm Cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika lub Klienta.
 6. W ramach Serwisu www.chillemotions.pl stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu www.chillemotions.pl, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu,
  2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu www,chillemotions.pl,
  3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu www.chillemotions.pl.
  4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Ustawienia przeglądarki urządzenia, z którego obsługiwana jest strona internetowa pozwalająca na zapisywanie plików Cookies oznacza, że Klient lub Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na Urządzeniu Klienta lub Użytkownika. W razie braku zgody na powyższe niezbędna jest zmiana ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies, zgodnie z informacjami z pkt 3 powyżej.
 8. hill Emotions Sp. z o.o. korzysta w Serwisie z narzędzi Google Analytics, dostarczonych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA, które zbierają ogólne i anonimowe dane statystyczne oraz usługi Piksel Facebooka, dostarczonej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), które rejestrują zachowanie Klienta na stronie. W/w narzędzia pozwalają Chill Emotions Sp. z o.o. mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis www.chillemotions.pl a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content, zaś zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje polityki i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z przepisami prawa.
 2. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom i Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich, w tym w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepszych praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Klienci i Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej www.chillemotions.pl
 3. W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią niniejszej Polityki prywatności a udzielonymi przez Klienta lub Użytkownika zgodami, niezależnie od treści Polityki prywatności, podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta lub Użytkownika zgody lub obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter generalny, wyłącznie informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Klientów lub Użytkowników, w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek umowy czy regulaminu.

 

 

 

Nasza flota:

Menu